Transparencia e Bo Goberno


De acordo coa Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a continuación ofrecémosche a información sobre as nosas actividades, contas, etc.,...

Normativa de Aplicación:

  • Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.
  • Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
  • Toda aquela lexislación que afecta á xestión e ao desenvolvemento das actividades da organización.

Memorias Económicas